لیست محصولات مجتمع آجرسفال اصفهان


 

گروه اول) آجرسفال/تیغه سفالی دیواری

کد فنی کالامشخصات کالاابعاد | سانتیمتروزن هر عدد | کیلوگرمکاتالوگ
110010آجرتیغه سه گل 7 سانتی درجه یک7*10*20 سانتیمتر0.900 کیلوگرمدریافت کاتالوگ
110011آجرسفال 7 سانتی درجه یک7*20*20 سانتیمتر1.750 کیلوگرمدریافت کاتالوگ
110012آجرسفال 10 سانتی درجه یک10*20*20 سانتیمتر2 کیلوگرمدریافت کاتالوگ
110013آجرسفال 15 سانتی درجه یک15*20*20 سانتیمتر3 کیلوگرمدریافت کاتالوگ
110014آجرسفال 10 سانتی درجه دو10*20*20 سانتیمتر2 کیلوگرمدریافت کاتالوگ
110015آجرسفال 15 سانتی درجه دو15*20*20 سانتیمتر3 کیلوگرمدریافت کاتالوگ
110016آجرسفال عایقدار 15 سانتی درجه یک15*20*20 سانتیمتر3 کیلوگرمدریافت کاتالوگ
110017آجرسفال 20 سانتی درجه یک20*20*20 سانتیمتر4 کیلوگرمدریافت کاتالوگ

گروه دوم) آجرنما

کد فنی کالا مشخصات محصول ابعاد | سانتیمتر وزن هر عدد | کیلوگرم کاتالوک
110301
20*10*4 سانتیمتر
0.260 کیلوگرم
110302
10*4*2.5*20 سانتیمتر
0.460 کیلوگرم
110303
21*2.5*5.5 سانتیمتر
0.420 کیلوگرم
110304
31*2.5*7 سانتیمتر
0.800 کیلوگرم
110305
20*2.5*4 سانتیمتر
0.275 کیلوگرم